Assessoria mercantil

Som especialistes en l’àmbit mercantil. Dediquem una àrea completa a la creació d’empreses i el seu assessorament integral,

Principals serveis que oferim en l’àrea mercantil:

 • Estudi i constitució de societats mercantils, anònimes, limitades, civils, etc.
 • Modificacions d’estatuts: trasllat del domicili social, modificacions en els òrgans socials, creació de l’objecte social, ampliacions de capital, etc.
 • Fusions i Dissolucions de societats mercantils.
 • Legalització de Llibres de comptabilitat (Diaris, balanços i Registres).
 • Dipòsit de Comptes Anuals, Memòria i informe de gestió.
 • Seguiment de la caducitat dels càrrecs i preparació de nomenaments (administradors, apoderats, membres del consell d’administració)

 • Confecció de les Actes Ordinàries de totes les Juntes que hagin de celebrar-se o se celebrin durant l’exercici social, pels òrgans que representin a la Societat.

 • Informar els representants de l’Empresa dels drets i obligacions en els quals puguin estar immersos, segons la legalitat vigent.

 • Elaborar l’Ordre del dia de la Junta General Ordinària anual d’accionistes, així com redactar les actes corresponents a aquesta.

 • Confeccionar la Memòria i l’informe de gestió i Comptes anuals que per imperatiu legal l’Empresa està obligada a realitzar en cada exercici social.

 • Aconsellar a la societat i elaborar els documents necessaris respecte de qualsevol modificació legal que sorgeixi en el transcurs de la vida d’aquesta.

assessoria-mercantil-contactar-bb-assessors-business-barcelona-assessors

Assessoria mercantil

Som especialistes en l’àmbit mercantil. Dediquem una àrea completa a la creació d’empreses i el seu assessorament integral,

Principals serveis que oferim en l’àrea mercantil:

 • Estudi i constitució de societats mercantils, anònimes, limitades, civils, etc.
 • Modificacions d’estatuts: trasllat del domicili social, modificacions en els òrgans socials, creació de l’objecte social, ampliacions de capital, etc.
 • Fusions i Dissolucions de societats mercantils.
 • Legalització de Llibres de comptabilitat (Diaris, balanços i Registres).
 • Dipòsit de Comptes Anuals, Memòria i informe de gestió.
 • Seguiment de la caducitat dels càrrecs i preparació de nomenaments (administradors, apoderats, membres del consell d’administració)

 • Confecció de les Actes Ordinàries de totes les Juntes que hagin de celebrar-se o se celebrin durant l’exercici social, pels òrgans que representin a la Societat.

 • Informar els representants de l’Empresa dels drets i obligacions en els quals puguin estar immersos, segons la legalitat vigent.

 • Elaborar l’Ordre del dia de la Junta General Ordinària anual d’accionistes, així com redactar les actes corresponents a aquesta.

 • Confeccionar la Memòria i l’informe de gestió i Comptes anuals que per imperatiu legal l’Empresa està obligada a realitzar en cada exercici social.

 • Aconsellar a la societat i elaborar els documents necessaris respecte de qualsevol modificació legal que sorgeixi en el transcurs de la vida d’aquesta.

assessoria-mercantil-contactar-bb-assessors-business-barcelona-assessors