L’Impost de societats és una figura important en la fiscalitat directa d’Espanya i s’aplica a persones jurídiques. Existeixen novetats en la normativa fiscal, així com referències del INFORMA. Es requereix presentar la declaració de l’impost, amb terminis i dates establerts. A més, es realitzen pagaments fraccionats. Aquest impost abasta diferents entitats, incloent-hi les societats civils. El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública proporciona informació addicional.

Novetats en l’Impost de societats

L’Impost de societats presenta novetats rellevants en la seva normativa fiscal per a l’any 2023, les quals és fonamental tenir en compte per al compliment adequat de les obligacions tributàries. A continuació, es detallen els principals canvis en la normativa fiscal i les referències del INFORMA que afecten aquest impost a Espanya.

Canvis en la normativa fiscal

En el marc d’actualitzar i millorar el sistema tributari, s’han implementat canvis significatius en la normativa fiscal de l’Impost de societats. Aquests canvis abasten aspectes com la fiscalitat de grups de societats, la deducció de determinades despeses, la reavaluació d’actius o la regulació d’incentius fiscals. És fonamental mantenir-se actualitzat respecte a la legislació vigent i les modificacions que es puguin produir en el futur.

Referències del INFORMA

L’INFORMA és una eina de gran utilitat que proporciona informació rellevant per a la correcta tramitació de l’Impost de societats. A través del INFORMA és possible accedir a dades fiscals, consultar les novetats normatives i obtenir orientació precisa sobre les obligacions tributàries. A més, ofereix recursos i documents d’interès que faciliten la gestió i la presentació de la declaració de l’impost. És recomanable utilitzar aquesta plataforma per a obtenir informació actualitzada i precisa.

Què és l’Impost de Societats

L’Impost de Societats és una figura impositiva de gran rellevància a Espanya. A continuació, s’exploraran conceptes fonamentals sobre aquest impost, les entitats que estan subjectes a ell i com s’aplica a les societats civils.

Definició i concepte

L’Impost de Societats és un tribut que grava els beneficis obtinguts per les persones jurídiques en l’exercici de la seva activitat econòmica. És a dir, les empreses i entitats que operen en l’àmbit empresarial.

Aquest impost es basa en la capacitat econòmica de cada entitat, per la qual cosa es calcula en funció dels beneficis generats en el període impositiu corresponent.

Entitats subjectes a l’impost

La llei estableix que totes les entitats residents a Espanya estan subjectes a l’Impost de Societats. Això inclou a les societats mercantils, cooperatives, comunitats de béns i altres entitats que realitzin activitats econòmiques.

Així mateix, les entitats no residents a Espanya també poden estar subjectes a l’impost si obtenen beneficis en territori espanyol a través d’establiments permanents.

Societats civils i la seva aplicació

Les societats civils també estan subjectes a l’Impost de Societats, en les condicions i termes establerts per la normativa fiscal. Encara que les societats civils no tenen personalitat jurídica pròpia, l’impost s’aplica tenint en compte els beneficis obtinguts i les obligacions fiscals corresponents.

És important destacar que les societats civils poden estar subjectes tant al règim general de l’Impost de Societats com al règim d’atribució de rendes. En aquest últim cas, els socis són els directament responsables de tributar per la seva part proporcional dels beneficis de la societat civil.

Quan es paga l’Impost de Societats

L’Impost de Societats es paga seguint els períodes impositius establerts per la normativa fiscal. Els períodes impositius són els exercicis econòmics en els quals es calcula i declara l’impost. L’exercici econòmic generalment coincideix amb l’any natural, però les empreses poden optar per períodes diferents sempre que no superin els 12 mesos.

Períodes impositius

Els períodes impositius per al pagament de l’Impost de Societats varien segons l’opció que hagi triat cada empresa. En la majoria dels casos, l’exercici econòmic coincideix amb l’any natural, és a dir, des de l’1 de gener fins al 31 de desembre. No obstant això, algunes empreses poden tenir períodes impositius diferents, especialment si la seva activitat està vinculada a un altre calendari fiscal específic o si es tracta de societats que recentment s’han constituït.

Dates i terminis de presentació

Les dates i terminis de presentació de la declaració de l’Impost de Societats són determinades per l’Agència Tributària. Cada any s’estableixen les dates límits per a presentar la declaració corresponent al període impositiu anterior. És important que les empreses estiguin pendents d’aquestes dates i compleixin amb la seva obligació de presentació dins del termini i en la forma escaient.

Pagaments fraccionats

A més de la declaració anual de l’Impost de Societats, les empreses estan obligades a realitzar pagaments fraccionats al llarg de l’any. Els pagaments fraccionats són avançaments de l’impost que es realitzen en determinats períodes de l’any i es calculen sobre la base de l’estimació dels beneficis obtinguts. Aquests pagaments permeten una distribució més equitativa de l’impost al llarg de l’exercici i ajuden a evitar una càrrega fiscal massa elevada en la declaració final.

Exempcions, bonificacions i deduccions de l’Impost de Societats

La norma de l’Impost de Societats estableix una sèrie de mesures relatives a les exempcions. Des del passat 1 de gener de 2021, dins del marc denominat “participació significativa”, desapareix el requisit que el valor d’adquisició de la participació superi els 20 milions d’euros. A més, l’import que quedarà exempt s’estableix  en el 95% de la renda o dividend. La normativa d’exempció intenta evitar la doble imposició econòmica i jurídica internacional en rendes obtingudes a l’estranger.

Quant a les bonificacions de l’Impost de Societats, per a realitzar el càlcul de quota íntegra, s’han de tenir en compte:

  • 50% de bonificació de la quota del IS per a rendes obtingudes a Melilla i Ceuta.
  • 50% de la quota del IS en els resultats que s’obtenen en cooperatives especialment protegides.
  • 99% de bonificació per a aquelles empreses que prestin serveis públics locals de manera directa a través d’empresa privades de capital íntegrament públic.

D’altra banda, continuen aplicant-se una sèrie de deduccions que eviten la doble imposició. Existeixen un altre tipus de deduccions que són les deduccions per inversions. Es tracta d’incentius fiscals per a promoure determinades activitats econòmiques relatives a innovació tecnològica, recerca i desenvolupament, creació d’ocupació, i produccions cinematogràfiques.

Com a novetat per a aquest exercici, des del passat 1 de gener de 2021, les deduccions per produccions cinematogràfiques la hi poden aplicar els contribuents que financin les citades produccions.

En definitiva, l’Impost  de Societats, conegut també com a impost sobre la renda o el benefici de les societats, es caracteritza pel seu caràcter directe. Per a la seva correcta presentació, cal tenir en compte la declaració trimestral (Model 202) en els mesos d’abril, juliol, octubre i desembre, i una declaració anual (Model 200), a més d’altres models vinculats com el Model 232, declaració informativa d’operacions vinculades i relacionades amb territoris o països qualificats com a paradisos fiscals.

D’altra banda, el Model 222, en Règim de consolidació fiscal-Pagament fraccionat, té com a finalitat poder facilitar l’ingrés o declaració dels pagaments fraccionats corresponents a l’Impost de Societats.

Per a poder realitzar de manera eficaç la presentació de l’Impost de Societats i els Comptes Anuals i assessorar millor el client de l’Assessoria o Despatx Professional existeixen en el mercat programari de l’Impost de Societats que a més de garantir l’actualització constant als últims canvis normatius, agilitzen la presentació de documents a l’Administració Pública.

Ministeri d’Hisenda i Funció Pública

El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública és l’organisme encarregat de la gestió i administració de l’Impost de societats a Espanya. És una institució pública que s’encarrega de supervisar i garantir el compliment de les obligacions fiscals establertes per la llei.

Dins de les funcions del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública en relació a l’Impost de societats, es troba l’elaboració i actualització de la normativa fiscal que regula aquest impost. A través de la seva labor, s’introdueixen canvis i actualitzacions en la normativa amb l’objectiu d’adaptar-la a les necessitats i realitats econòmiques del país.

A més, el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública també proporciona eines i recursos per a facilitar el compliment de les obligacions fiscals per part de les empreses. Entre aquests recursos, es troben guies informatives, models de declaració i altres documents de consulta que serveixen com a referència per a la correcta presentació de l’Impost de societats.

Així mateix, el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública supervisa el compliment de les obligacions fiscals i duu a terme inspeccions per a verificar la correcta aplicació de la normativa en matèria d’Impost de societats. En cas de detectar-se irregularitats o incompliments, s’aplicaran les sancions corresponents segons el que s’estableix per la llei.

Leave A Comment