Si la teva empresa realitza lliuraments o adquisicions intracomunitàries de mercaderies has de saber que, a més del model 349 (declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries) exigible en aquests casos, també hauràs de presentar la declaració Intrastat si superes uns certs límits.

Des de la nostra Assessoria Fiscal hem elaborat aquest post en el qual analitzem i comptem les principals característiques d’aquesta declaració.

¿Què és la Declaració Intrastat?

La declaració Intrastat és un sistema que permet recollir estadístiques del trànsit de mercaderies que opera entre els països de la Unió Europea.

En concret, Intrastat és una normativa que permet l’obtenció de les dades necessàries per a l’elaboració de l’estadística dels intercanvis de béns entre Estats membres de la Unió Europea (UE). Més específicament, recull tota la informació relativa a les mercaderies que circulen d’un Estat membre de la Unió Europea a un altre.

Així doncs, en aquesta declaració s’informa, entre altres dades, de la mena de mercaderies; del valor, de les unitats o dels quilograms de cada producte; del país d’origen o de destinació, etc. Una informació que és requerida per les institucions i organismes nacionals i de la Unió Europea, així com per l’associacions empresarials i sectorials i institucions acadèmiques, amb la finalitat de dur a terme les anàlisis econòmiques corresponents.

En aquest sentit, has de saber que les dades individuals estan subjectes a confidencialitat i, per tant, les dades obtingudes sempre es publiquen de forma agregada perquè cap operador pugui ser identificat.

Existeixen quatre formes diferents de presentar la Declaració Intrastat (directa, a través d’un tercer declarant, d’una empresa de capçalera i mitjançant signatura electrònica).

També existeixen quatre tipus de declaracions Intrastat: la normal i simplificada, la anulativa, la declaració Sense Operacions intracomunitàries de béns i la rectificativa.

 ¿Qui ha de presentar la declaració Intrastat?

Estan obligades a presentar la declaració estadística Intrastat aquelles persones físiques o jurídiques subjectes a l’IVA que intervenen en un intercanvi de béns amb un altre Estat membre de la Unió Europea i que superen els llindars d’exempció establerts per al període de referència.

En cas que l’empresa realitzi lliuraments o adquisicions intracomunitàries s’haurà de presentar una:

  • Declaració d’expedició quan s’hagin realitzat operacions de sortida de mercaderies destinades a un altre país de la UE i superin els 400.000 € a l’any natural anterior o quan, no havent aconseguit aquest llindar, ho aconsegueixin al llarg de l’any natural en curs.

  • Declaració d’introducció quan s’hagin realitzat operacions d’entrada de mercaderies procedents d’altres països de la UE i superin els 400.000 € l’any natural anterior o quan, no havent aconseguit aquest llindar, ho aconsegueixin al llarg de l’any natural en curs.

Per tant, si el volum dels teus enviaments de mercaderies a altres països de la UE (expedicions) o de les teves adquisicions de productes procedents de la UE (introduccions) supera els 400.000 euros anuals (sense IVA), hauràs de presentar la declaració estadística Intrastat.

Ara bé, has de saber que els intercanvis de mercaderies amb Estats membres de l’O.E. que tinguin procedència o destí a les Illes Canàries o les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla no es declaren en Intrastat.

No obstant això, hi ha subjectes exclosos de l’obligació de presentar la declaració Intrastat:

  • aquelles empreses o professionals que deixin de ser subjecte passiu conformement al títol III de la Directiva 2006/112/CE del Consell, de 28 de novembre de 2006 (baixa en el Registre d’Operadors Intracomunitaris)

  • els responsables del subministrament de la informació que, durant l’any natural anterior al període de referència, haguessin efectuat operacions d’expedició intracomunitària amb valor estadístic inferior al “llindar d’exempció” (400.000 euros)

Quan s’ha de presentar la declaració Intrastat?

Tingues en compte que la declaració Intrastat s’ha de presentar amb periodicitat mensual, durant els 12 primers dies naturals del mes següent al de referència. I, a més, les declaracions s’han de conservar durant els 24 mesos següents a aquest període. Exemple: la declaració del mes de gener es presentarà fins al 12 de febrer.

Característiques i instruccions del model 349

La presentació del model 349 va en relació als qui adquireixin o venguin béns o presentin o rebin serveis a empreses situades en països de la Unió Europea, i haurà de presentar-se si el volum de transaccions amb països de la UE supera els 50.000 euros al mes.

Quan es presenta el model 349

De manera general, el model 349 de declaració d’operacions intracomunitàries es presenta de manera mensual, durant els 20 primers dies naturals posteriors a la finalització del mes objecte de declaració. Per exemple, si el mes a declarar fos el mes de gener, el termini de presentació finalitzaria el dia 20 de febrer, i així successivament amb la resta de mesos de l’any. No obstant això:

  • la declaració recapitulativa corresponent al mes de juliol podrà presentar-se durant el mes d’agost i els 20 primers dies naturals del mes de setembre;
  • també cap la presentació amb periodicitat trimestral, el termini de presentació de la qual és durant els 20 primers dies naturals del mes immediat següent al corresponent període trimestral, excepte la de l’últim trimestre de l’any, que haurà de presentar-se durant els 30 primers dies naturals del mes de gener.

Tal com indiquen les instruccions del model 349 facilitades per l’Agència Tributària, des de 2020 se suprimeix el període anual de declaració.

Model 349 i SII

Una dels molts avantatges que té el sistema de el Subministrament Immediat d’Informació (SII) és la reducció de les obligacions formals, ja que suprimeix l’obligació de presentar el model 390.

Qüestions a tenir en compte

Una vegada llegit el post…estàs obligat a presentar la declaració Intrastat? En tal cas, no oblidis fer-ho en termini legal, així com verificar les dades identificatives i el contingut de la declaració presentada.

No presentar aquesta declaració, fer-ho fora de termini o incloure dades falses, erronis o incomplets podria donar lloc a la incoació d’un procediment sancionador (el qual no eximeix de la presentació o correcció d’aquesta declaració).

Concloem el post recordant que la obligació de declarar en un flux determinat (expedició/introducció) neix en el mes en què s’aconsegueix el llindar d’exempció (400.000 euros), havent-se d’incloure en la primera declaració, exclusivament, les operacions realitzades en aquest mes.

L’obligació de declarar Intrastat en un flux determinat, introducció o expedició, s’extingirà quan l’any natural anterior no s’han realitzat operacions que aconsegueixin el llindar d’exempció (400.000 €) en el flux considerat (l’obligació es reprendrà quan es torni a aconseguir aquest llindar al llarg de l’exercici en curs).

Obligació de presentar la declaració Intrastat | Exemple

Cas número 1 – Un operador ha rebut de França mercaderies el valor acumulat de les quals l’any 2020 és de 653.000 euros. En aquest cas, estarà obligat a presentar declaració Intrastat d’introducció tots els mesos de l’any 2021, fins i tot en el cas que algun d’aquests mesos no realitzin operacions.

Cas número 2 – Un operador va realitzar expedicions per valor de 350.000 euros l’any 2020. L’any 2021, va realitzar al gener operacions per valor de 300.000 euros; al maig, per valor de 100.000 euros; al juny, per valor de 250.000 euros; i, al desembre, per valor de 550.000 euros. Aquest operador no estarà obligat a declarar fins a maig, mes en què haurà aconseguit el llindar  d’exempció(300.000+100.000=400.000 euros). Per tant, la seva obligació s’estendrà des del mes de maig fins al mes de desembre de 2021 i tots els mesos de l’any 2022.

Font dels exemples: Agencia Tributaria

¿Necessites ajuda?

Si la teva empresa ven o compra de països europeus, convindria revisar si has superat el llindar de compres o de vendes. A BB Assessors realitzem la presentació de Declaracions de Intrastat.

Si desitges més informació sobre el nostre servei, posa’t en contacte amb la nostra Gestoria Fiscal sense cap compromís.

Els nostres assessors i gestors fiscals s’encarregaran de l’elaboració de les declaracions informatives que precisi la teva empresa.

Leave A Comment