En aquest nou article explicarem quin cost té constituir una societat, tots els costos desglossats perquè puguis saber quin preu té cada servei. I respondrem a preguntes que ens han fet els nostres clients, com per exemple si és més fàcil comprar una societat ja constituïda que crear una nova.

Preu de la creació d’una nova empresa

Segons el Reial decret 13/2010, de 3 de desembre de 2010, els drets de constitució i registre de societats són de 40 euros per al registre mercantil i 60 euros per al notari. No obstant això, atès que no s’especifica què està i què no està inclòs en aquests imports, alguns notaris cobren a part la còpia autoritzada de l’escriptura social, que sol ascendir a 40 euros.

Aquests preus no inclouen la reserva del nom en el Registre Mercantil Central ni la gestió o assessorament de l’agència durant tot el procés de registre. En el càlcul total es pot considerar a partir d’un cost total de 380 euros, una persona o un soci pot tenir una empresa comercial llista per a operar.

Un desglossament ràpid i aproximat del cost és:

  • 195€ gestoria
    100€ notari
    85€ pel Registre Mercantil Central i Registre Mercantil Provincial

Pagament d’honoraris de notari i despeses de registre després de la constitució de l’empresa.

L’import detallat correspon a la constitució d’una societat de responsabilitat limitada amb un capital social no superior a 3.000 euros i constituïda a través de CIRCE, el Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’Empreses (CIRCE) és un sistema d’informació que permet realitzar telemàticament els tràmits de la constitució de determinades societats mercantils a Espanya.

La signatura de la constitució pot tenir lloc en qualsevol notaria d’Espanya triada pels socis constituents. De ser necessari, el termini per al procés de registre pot escurçar-se fins a cinc dies hàbils o menys.

Què passa si no adopto el sistema CIRCE perquè vull introduir especificitat en el seu estatut?

Altres tràmits no relacionats amb CIRCE poden costar fins a 1.000€ o més, depenent de les complexitats legals a introduir.
També els terminis s’allarguen. El termini del registre Mercantil per a inscriure qualsevol document, i també una escriptura de constitució de societat, és de quinze dies hàbils. Amb preparació, cita i altra, podem considerar un mes de termini fins a tenir la societat operativa.

I si compro una societat ja constituïda?

Davant la possibilitat de constituir una societat pel procediment que posa a disposició el CIRCE, només li veiem inconvenients:

  • Cost: el cost d’adquirir una empresa ja establerta sol ser de quatre a cinc vegades el cost d’establir una empresa en CIRCE.
  • Terminis: els terminis no seran molt més curts.
  • Procés: no és més simple, però el procés és similar a la constitució.
  • Seguretat: No és segur ja que cal investigar els seus reglaments i comprovar que no cobreixin cap inconvenient. En aquest cas, caldria canviar la normativa, encarint el procés. La nova constitució li permet ajustar la normativa a les seves necessitats.

L’únic avantatge que veiem té a veure amb la confidencialitat. A vegades, la confidencialitat pot ser un factor decisiu en les estratègies enfront dels competidors. La compra d’accions d’una societat no és un acte inscriptible en el registre mercantil, per la qual cosa les dades personals dels nous socis no s’inscriuran en aquest registre i per tant no passaran al domini públic. En constituir una societat resulta preceptiva la inscripció d’aquesta els socis en el Registre Mercantil.

One Comment

  1. […] Pot ser que t’interessi també el nostre article sobre quin cost té constituir una societat. […]

Leave A Comment