Qualsevol canvi requereix un període d’adaptació. L’arribada del nou sistema de la quota mínima d’autònom segons tracte ha fet dubtar a la majoria dels autònoms.

Gran part de la incertesa es deu al propi sistema, ja que es basa en projeccions d’ingressos del treball per compte propi:

  • Per als treballadors per compte propi registrats, aquestes previsions es basen en els ingressos del compte de resultats de l’any anterior.
  • Per als empresaris que estiguin donats d’alta com a autònoms, al no tenir com a referència els resultats d’anys anteriors, hauran d’estimar la rendibilitat neta i informar-la en el moment de la inscripció.

¿Cómo los empresarios eligen la cuota de autónomo?

Amb aquest nou sistema de cotització, l’empresari, en donar-se d’alta com a autònom, haurà d’estar preparat per a projectar els ingressos mitjans mensuals que percebrà a través del seu negoci. Això li permetrà enquadrar-se en un dels 15 trams d’ingressos previstos per la Seguretat Social.

En el tram que li correspon, triarà entre la base de cotització mínima i màxima, que finalment llançarà el resultat que quota mensual d’autònom que haurà de pagar.

I si l’autònom paga la quota mínima?

L’emprenedor pot ser que en realitzar la seva estimació del primer any, aquesta sigui tan prudent que hagi d’enquadrar-se en el tram més baix dels establerts per la Seguretat Social, la qual cosa suposa que pagarà el mínim que es pot actualment, si no es té en compte la tarifa plana, un import mensual de 234,51 euros.

Com triar el tram i la quota, dependrà de les previsions de l’emprenedor, pot succeir que, perquè els seus costos mensuals no siguin elevats, caiguin en la temptació de fer una estimació baixa de manera intencionada, comunicant a la Seguretat Social que guanyarà menys de 670 euros al mes i quedar així enquadrats en aquest tram més baix.

En aquest tram, triarà la base de cotització mínima de 751,63, a la qual se li aplica el 31,2% de les diferents cotitzacions establertes, que es desglossen en:

  • 28,9% en concepte de contingències comunes.
  • 1,3% en concepte de contingències professionals.
  • 0,9% en concepte de cessament d’activitat.
  • 0,1% en concepte de formació professional.

Amb això resultarà una quota d’autònom de 234,51 euros al mes.

Però, Què passarà si l’autònom té uns rendiments superiors en aquest any?

La Seguretat Social li reclamarà el que li falti de cotització mitjançant una regularització, per al que realitzarà un càlcul de la mitjana mensual dels rendiments nets obtinguts.

Això ho fa amb la informació que  creua amb l’Administració Tributària sobre la base de les liquidacions presentades per l’emprenedor en l’exercici fiscal.

Quin import de quotes d’autònom reclamarà la Seguretat Social?

Suposem que aquest autònom emprenedor, finalment guanyi la mitjana del que van declarar els autònoms en 2020 en el règim d’estimació directa, uns 1587,92 euros.

Llavors, en comptes d’en el “Tram 1” de la “Taula reduïda”, degué haver estat cotitzant en el “Tram 3” de la “Taula General”, que per la base mínima hagués implicat per a una quota mensual de 299,76 euros.

Això suposa que la Seguretat Social li reclamarà a l’emprenedor el que li ha faltat per cotitzar en tot l’any, en aquest cas, un import de 783 euros (65,25 euros mensuals x 12 mesos) que haurà de pagar abans de l’últim dia del mes següent en el qual se li notifiqui, això sí, sense aplicar-se interès de demora o cap recàrrec.

En conclusió, l’autònom ha de triar si pagar poc mensualment i després al final pagar de cop o tenir una quota d’autònom més alta per a no haver de pagar o fins i tot li retornin l’excés de cotització.

Leave A Comment