La Societat Limitada és una forma societària a Espanya. Regulada per la Llei de Societats de Capital, és una societat de capital amb personalitat jurídica pròpia. Té òrgans com la Junta General de socis i els Administradors. Permet créixer i fer canvis en la seva estructura. A més, controla l’entrada de socis i compleix amb obligacions fiscals específiques. Descobreix més sobre les característiques, constitució, responsabilitat, creixement i fiscalitat d’una Societat Limitada.

¿Què és una Societat Limitada?

Una Societat Limitada és una forma societària utilitzada a Espanya, regulada per la Llei de Societats de Capital. Aquesta estructura empresarial es caracteritza per tenir un caràcter mercantil i una personalitat jurídica pròpia. A continuació, es detallaran les característiques, el procés de constitució i la responsabilitat dels socis en una Societat Limitada.

Característiques d’una Societat Limitada

 • Capital social: Aquesta Societat es constitueix amb un capital social dividit en participacions socials, les quals són propietat dels socis.
 • Responsabilitat limitada: Els socis no responen personalment dels deutes de la societat, la seva responsabilitat es limita al capital aportat.
 • Denominació social: La Societat Limitada ha d’obtenir una denominació social única a través del Registre Mercantil, evitant noms idèntics a altres societats.
 • Òrgans socials: La societat compta amb una Junta General de socis i Administradors encarregats de la gestió de l’empresa.
 • Creixement i canvis: Aquesta societat té la capacitat de modificar la seva capital social, realitzar transformacions, fusions o escissions, i dissoldre’s si així es decideix.

Constitució d’una Societat Limitada

Per a constituir una Societat Limitada s’han de seguir uns certs passos legals. En primer lloc, s’ha de redactar un contracte de constitució en el qual s’estableixen els estatuts de la societat, el capital social i la denominació social. Després, es procedeix a la inscripció en el Registre Mercantil, on es verifica la disponibilitat del nom i es registra la societat.

Responsabilidad de los socios en una Sociedad Limitada

En una Sociedad Limitada, la responsabilidad de los socios se limita al capital social aportado. Esto significa que, en caso de que la sociedad incurra en deudas, los socios no responden con su patrimonio personal, sino únicamente con el capital que han aportado a la sociedad.

Òrgans d’una Societat Limitada

La Societat Limitada compta amb diferents òrgans encarregats del seu funcionament i presa de decisions. Entre ells destaquen la Junta General de socis i els Administradors, els qui exerceixen rols fonamentals en el desenvolupament de la societat.

Junta General de socis

La Junta General de socis és l’òrgan deliberant de la Societat Limitada. En ella es reuneixen els socis per a expressar la seva voluntat i prendre decisions importants per a l’empresa. Entre les principals funcions de la Junta General es troben:

 • Aprovar els comptes anuals: Els socis analitzen i aproven els comptes anuals de la societat per a conèixer la seva situació financera.
 • Censurar la gestió social: Es realitza una anàlisi de la gestió duta a terme pels Administradors, amb l’objectiu d’avaluar el seu acompliment.
 • Nomenar i separar als administradors: Els socis tenen la facultat de designar o destituir els Administradors de la societat, en funció dels seus interessos i necessitats.
 • Prendre decisions estratègiques: En la Junta General s’aborden assumptes de gran rellevància per a l’empresa, com l’aprovació d’inversions, la modificació de l’objecte social, entre altres.

Administradors d’una Societat Limitada

Els Administradors són els encarregats de representar i gestionar la Societat Limitada en el seu dia a dia. Les seves funcions i responsabilitats són de gran importància i abasten diversos àmbits, entre ells:

 • Representació legal: Els Administradors actuen en nom de la societat davant tercers, celebrant contractes, signant documents i realitzant totes les gestions necessàries per al funcionament de l’empresa.
 • Gestió de la societat: S’encarreguen de l’administració i direcció de la societat, prenent decisions operatives i estratègiques d’acord amb la normativa vigent i els interessos dels socis.
 • Manteniment de registres: Els Administradors són responsables de mantenir actualitzats els registres i documentació de la societat, com el Llibre d’Actes, els llibres comptables i el Registre Mercantil.
 • Reporti als socis: Han d’informar els socis sobre la marxa de l’empresa, presentant informes periòdics i brindant transparència en la gestió realitzada.

Creixement i canvis en una Societat Limitada

La Societat Limitada ofereix als seus socis la possibilitat de fer canvis i créixer en la seva estructura, adaptant-se a les necessitats del negoci. A continuació, es descriuen les principals accions relacionades amb el creixement i canvis en una Societat Limitada.

Modificació del capital social

Una Societat Limitada pot modificar la seva capital social, ja sigui per a augmentar-lo o reduir-lo. L’augment de capital es realitza mitjançant l’aportació de nous recursos econòmics per part dels socis, la qual cosa permet enfortir l’estructura financera de l’empresa. D’altra banda, la reducció de capital pot dur-se a terme en cas de pèrdues acumulades, reemborsaments als socis o per a destinar-ho a altres finalitats legals.

Transformació, fusió i escissió de la societat

Una Societat Limitada té la possibilitat de transformar-se en una altra mena de societat, com una Societat Anònima, si així ho decideixen els socis. Aquesta transformació implica canvis en l’estructura i funcionament de la societat, així com en les obligacions legals i fiscals.

A més, la Societat Limitada pot fusionar-se amb una altra societat o escindir-se, dividint els seus actius i passius en una o diverses societats de manera equitativa, la qual cosa permet una reorganització empresarial. Aquestes accions requereixen d’acords i tràmits legals específics.

Dissolució d’una Societat Limitada

La dissolució d’una Societat Limitada pot produir-se per diferents motius, com la conclusió del termini establert en els estatuts, la incapacitat de complir amb les obligacions legals i fiscals, o per decisió dels socis en una Junta General. En cas de dissolució, els socis han de dur a terme un procés de liquidació dels actius i passius de la societat.

Control d’entrada de socis i fiscalitat

En una Societat Limitada, els socis tenen la possibilitat de controlar l’entrada de tercers a la societat. Això significa que els socis existents poden decidir si accepten o rebutgen l’entrada de nous socis en l’empresa. Aquest control d’entrada pot ser beneficiós per a mantenir el control i l’estabilitat de la societat, ja que permet que només aquells socis que compleixin amb uns certs criteris establerts per la societat puguin formar part d’ella.

Control d’entrada de tercers en una Societat Limitada

El control d’entrada de tercers en una Societat Limitada pot dur-se a terme a través de diferents mecanismes. Un dels més comuns és establir en els estatuts socials clàusules que limitin la possibilitat que nous socis puguin ingressar a la societat sense l’aprovació prèvia dels socis existents. Aquestes clàusules poden establir requisits específics, com per exemple, la necessitat de comptar amb una certa experiència o qualificació professional, o fins i tot limitar el nombre màxim de socis que pot tenir la societat.

A més, és important destacar que en una Societat Limitada, els socis existents també poden exercir el seu dret de preferència en cas que algun dels socis desitgi transmetre les seves participacions en la societat a un tercer. Això significa que, en cas que un soci decideixi vendre les seves participacions, els altres socis tenen l’opció d’igualar l’oferta i adquirir aquestes participacions abans que siguin venudes a un tercer.

Obligacions fiscals d’una Societat Limitada

Una Societat Limitada està subjecta a diferents obligacions fiscals a Espanya. Entre els impostos més rellevants es troben l’Impost de Societats, l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i les retencions i ingressos a compte.

L’Impost de Societats és un impost que grava els beneficis obtinguts per la societat durant un període determinat. Les Societats Limitades han de presentar anualment una declaració d’aquest impost davant l’Agència Tributària, en la qual es detallen els ingressos i despeses de la societat, així com les deduccions i bonificacions corresponents.

D’altra banda, l’IVA és un impost que s’aplica a la majoria de les operacions de compravenda de béns i serveis. Les Societats Limitades han de liquidar l’IVA periòdicament, presentant la corresponent declaració davant l’Agència Tributària.

A més, les Societats Limitades estan obligades a practicar retencions i ingressos a compte en determinades situacions, com per exemple, en efectuar pagaments als seus proveïdors o en repartir dividends als seus socis.

Avantatges fiscals d’una Societat Limitada

La Societat Limitada també compta amb avantatges fiscals que poden resultar beneficioses per als socis. Algunes d’aquests avantatges inclouen la deducibilidad de despeses, la qual cosa permet que les despeses relacionades amb l’activitat econòmica de la societat puguin ser restats dels ingressos a efectes fiscals.

Un altre avantatge fiscal és la possibilitat d’amortitzar les inversions realitzades per la societat al llarg del temps, la qual cosa ajuda a reduir la base imposable de l’Impost de Societats.

A més, cal esmentar que les Societats Limitades poden acollir-se a règims especials, com el règim d’estimació directa simplificada, que simplifica la manera de determinar el rendiment de l’activitat econòmica de la societat, i el règim especial d’entitats de reduïda dimensió, que ofereix avantatges fiscals específics per a societats amb determinades característiques.

Per a qualsevol pregunta o dubte, contacta amb nosaltres! Estarem encantats d’ajudar-te.

Leave A Comment