Com a especialistes en assessoria i gestoria a Barcelona, tenim el privilegi d’atendre a tots els nostres clients de la forma més professional, oferint a les seves empreses l’assessorament més eficaç i complet. Per això, ens agradaria aprofitar el següent article per a parlar-te detalladament d’una de les societats mercantils més importants que existeixen en l’actualitat: la Societat Anònima (S.A).

Per a constituir aquest tipus de societat, s’ha d’atorgar escriptura pública davant notari i inscriure-la en el Registre Mercantil.

Gràcies a la nostra experiència com a assessoria i gestoria a Barcelona, podem afirmar que una societat anònima pot estar formada per un sol soci, encara que el seu capital social ha de ser sempre d’almenys 60.101,21 euros, dividit en accions, dividit per tots els socis Import subscrit.

Una de les principals característiques d’aquesta mena de societat mercantil és que, a diferència dels treballadors per compte propi, la responsabilitat de cada soci es limita al capital aportat a la societat. A més, qualsevol que sigui l’objecte social de la societat, la societat tindrà personalitat jurídica pròpia, la qual tindrà caràcter mercantil. Noti’s també que al costat de la raó social ha de figurar “Societat Anònima”, o almenys la seva abreviatura “S.A.”.

Finalment, les aportacions de capital que realitzi cada soci podran dur-se a terme en metàl·lic, en béns o també en drets, sempre que siguin susceptibles de valoració econòmica.

En BB Assessors Barcelona som especialistes en tota mena de tasques d’assessorament fiscal i laboral. El nostre personal t’atendrà de la manera més professional, brindant-te el consell més eficaç i totalment personalitzat.

Leave A Comment