En aquest article us informem de les novetats referents a la quota d’autònoms d’aquest any 2022.

Recordem que la quota d’autònoms 2022 està determinada per l’aprovació dels PGE Títol VIII cotitzacions Socials Article 106.

És important destacar que tots els treballadors autònoms han de cotitzar des del primer dia que iniciïn la seva activitat. La liquidació de la quota es farà a final de mes domiciliat a l’entitat financera d’aquest. Tant el mes d’alta com el mes de baixa el pagament de la quota serà proporcional en els dies d’alta.

Mínima/Màxima

Tarifa general autònoms: 294 € / 1.266.66 €

Tarifa autònoms societàris: 377,87 € / 1.266,66 €

Tarifa Plana d’autònoms

La tarifa plana per als nous autònomos 2022 serà:

  • Primers 12 mesos ————— 60 € (reducció 80%)
  • Mesos 13-18 : ——————– 143,10€ (reducció 50%)
  • Mesos 19-24 :——————— 200,30 € (reducció 30%)
  • Mesos 25-36 :——————— 200,30 €

Tarifa Plana especial autònoms

És per a homes menors de 30 anys o dones menors de 35 anys, els quals tenen 6 mesos addicionals de bonificació.

A més, existeix una bonificació que els autònoms que resideixin en municipis de menys de 5.000 habitants es poden aplicar. Si compleixen amb les següents condicions: que estiguin empadronats en el municipi en qüestió, d’alta d’Hisenda en el municipi i exercint una activitat a la regió.

Aquests autònoms tindran dret a:

24 mesos: 60 €

Mesos 25-36: 200,30 €

La tarifa plana per a persones amb discapacitat, mates de violència de gènere o de terrorisme és també la mateixa que l’anterior.

Requisits per a accedir a la tarifa plana en 2022

(Atenció: Ha de sol·licitar-se en fer-se l’alta)

Cursar l’alta autònom per primera vegada.
Haver tornat a donar-se d’alta en el RETA després de, almenys, 2 anys d’inactivitat.
Haver tornat a donar-se d’alta en el RETA després de, almenys, tres anys d’inactivitat, si en el seu moment ja es va poder gaudir d’aquesta bonificació.

Autònoms societaris: Poden accedir a la tarifa plana.

Fins a l’any 2020 no existia aquesta possibilitat, per a això cal complir els següents requisits:

No tenir deutes amb Seguretat Social o Hisenda.
Mateixes que les d’autònom persona física.
La instrucció de Seguretat Social estableix que es poden reclamar aquesta quota d’autònoms cobrades indegudament. Ara bé, el dret prescriu als 4 anys (només es podrà reclamar si l’alta és de 2016 d’ara endavant).

Leave A Comment