Despeses fixes d’un autònom: Detall, anàlisi i intent d’aproximació en la seva quantia

Aquestes són les principals despeses fixes d’un autònom més comuns, encara que alguns autònoms a més tindran despeses de compres de materials o productes i despeses de personal, sobre els quals poc es pot generalitzar, atès que depenen de les peculiaritats de cada negoci.

Quota de la Seguretat Social de l’autònom

La quota d’autònoms aquest any 2022 és la següent:

Cotitzant a base mínima (960,6 euros): 294 euros/mes.
Cotitzant a base màxima (4.139,4 euros): 1.266,66 euros/mes.
Si tinguessis dret a la bonificació per tarifa plana per a nous autònoms, pagaràs el primer any només 65 €.

Per a l’exercici 2023 s’estableix una cotització dels autònoms en funció dels seus ingressos reals sobre la base de la següent taula:

La nova taula de cotització dels autònoms per als pròxims tres anys:

trams-despeses-fixes-autonom-quota-seguretat-social-2023-bb-assessors
trams-despeses-fixes-autonom-quota-seguretat-social-2023-bb-assessors-2

La base de cotització del RETA estarà determinada per la totalitat dels ingressos nets percebuts pels treballadors inclosos en el mateix per a cada any natural per les seves diferents activitats econòmiques i professionals, tenint en compte la mitjana mensual d’ingressos. Les prestacions netes es calculen d’acord amb les regles de càlcul de les prestacions netes a l’efecte de l’IRPF, excloses les cotitzacions a la seguretat social.

Amb base en l’ingrés net mensual mitjana calculada com es descriu en el paràgraf anterior, ingressi la taula indicada anteriorment.

Cost de l’assessoria

Inclou la gestió i l’assessorament fiscal dels llibres obligatoris d’autònoms i la gestió de les seves activitats, inclosa la preparació i presentació de declaracions. Amb les regulacions fiscals i laborals en constant canvi i complexitat, i el cost de la penalització per cometre un error, aquesta és l’opció més recomanada.

Alguns professionals involuntaris poden valorar la possibilitat de gestionar-ho ells mateixos. La nostra experiència ens diu que tret que algú tingui coneixement i experiència pràctica en la matèria, cal avaluar el temps d’aprenentatge i el temps de gestió que cal restar-li al mateix temps que posa en el negoci, i el cost dels errors durant la fase d’aprenentatge, això és més eficient que pagar a un especialista, que et pot cobrar 50-60 euros al mes, i el treball el farà un professional.

Impost sobre la renda. Quantitat variable

La quantitat a pagar serà una quantitat variable determinada al 15% dels seus ingressos per als professionals subjectes a retenció, aplicable a cada factura, o al 25% dels beneficis trimestrals per als professionals o altres treballadors autònoms subjectes a retenció sivella. , pagat en cada estat de compte trimestral.

Impostos sobre el valor afegit, que en realitat no representa un cost ni despesa

Se cita en aquest article a l’efecte de recollir l’obligació de liquidació i possiblement de pagament, encara que no representa en si una despesa perquè l’autònom simplement liquida amb hisenda el balanç entre quotes rebudes per IVA repercutit en les seves factures als seus clients, amb les quotes d’IVA suportat abonades als seus proveïdors per les factures rebudes. La diferència entre ambdues es liquida amb la AEAT i pot portar a un pagament o a la possibilitat de reclamar d’aquesta els saldos al seu favor.

És important que l’autònom sàpiga que les quantitats que pugui haver rebut de més en quotes després de realitzar aquest balanç, ha de lliurar-les a la AEAT trimestralment, de manera que prevegi aquests pagaments.

Local, ja sigui d’activitat o d’oficina, subministraments i serveis (telèfon, internet, llum…)

Si disposes d’un local des del qual realitzis la teva activitat, hauràs de fer front a despeses de lloguer en el seu cas, llum, aigua, etc…

Tingues en consideració que, per a poder deduir aquestes despeses, el local hauries de tenir-lo declarat en la teva alta censal com a afecte a l’activitat, i les factures que dedueixis han d’anar al teu nom.

Si per contra treballes des de casa, podries deduir-te les despeses de subministraments (llum, aigua, telèfon, Internet i gas) del teu habitatge habitual solament en la següent quantia: el 30 per cent de la despesa que correspongui a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total.

Desplaçaments

Excepte les activitats que es desenvolupin plenament des d’un domicili sense necessitat de desplaçaments, moltes altres activitats requereixen d’un desplaçament de l’autònom o els seus empleats per a realitzar l’activitat. En aquests casos es fa necessari que l’autònom sufragui les despeses d’aquests desplaçaments.

Però no sempre aquestes despeses podran ser deduïts com a despeses de l’activitat. Vegem en quins casos si es poden deduir:

  • Desplaçaments realitzats en mitjans de transports públics, degudament justificats amb la factura en regla corresponent.
  • Desplaçaments realitzats en vehicles industrials afectes a l’activitat (no turismes) a nom del titular de l’activitat i amb despeses justificades amb les factures corresponents.
  • Desplaçaments realitzats pels empleats amb els seus propis mitjans de transport sufragats per l’empresari en quantia que resulti de computar 0,19 euros per quilòmetre recorregut, sempre que es justifiqui la realitat del desplaçament, més les despeses de peatge i aparcament que es justifiquin.

Els vehicles utilitzats en els desplaçaments professionals dels representants o agents comercials podran deduir-se sense més prova que estan assignats a persones amb aquestes funcions.

Presència en Internet

Per petit que sigui el teu negoci, per a la seva viabilitat, la presència en internet és fonamental.

La creació o contractació d’un lloc web i la necessitat de comptar amb un correu electrònic corporatiu et portaran a haver d’assumir una despesa de domini i allotjament web.
El domini és el lloguer que pagues per usar el nom de la teva empresa per al teu web i els teus correus. La reserva del domini tindrà un cost que se situarà entorn de 15 € a l’any. El lloguer d’allotjament en un servidor per al seu web i els seus correus sol tenir un preu aproximat d’uns 100€ a l’any.

Les factures corresponents són despeses fixes d’un autònom deduïbles si estan emeses a nom de l’autònom i compleixen amb els seus requisits formals.

Leave A Comment