Quina és la forma adequada de reemplaçar a treballadors que es van de vacances? Atès que existeixen molts tipus de contractes de treball (cadascun per un motiu), respondre a aquesta pregunta pot generar uns certs dubtes.

No obstant això, tant el Tribunal Suprem com la normativa laboral vigent han aclarit quins contractes són els adequats per a substituir als treballadors en situació d’ERTO.

Substitució de treballadors en vacances

El text normatiu de Reforma Laboral i Modificació del Règim dels Treballadors (Reial decret 32/2021) aborda aquesta qüestió i aclareix les respostes a les qüestions objecte d’aquest post.

El primer que cal saber és que després de la reforma laboral només es podran signar contractes temporals per condicions de producció o substitució de treballadors. Això és així des del 30 de març de 2022, moment en el qual van entrar en vigor les disposicions normatives sobre contractació temporal.

Perquè s’entengui que concorre causa justificada de temporalitat és necessari que s’especifiquin amb precisió en el contracte la causa habilitant de la contractació temporal, les circumstàncies concretes que la justifiquen i la seva connexió amb la durada prevista.

A aquest efecte, s’entén per circumstàncies de la producció l’increment ocasional i imprevisible i les oscil·lacions que, fins i tot tractant-se de l’activitat normal de l’empresa, generen un desajustament temporal entre l’ocupació estable disponible i el que es requereix.

Entre les oscil·lacions a les quals fem referència en el paràgraf anterior s’entenen incloses aquelles que deriven de les vacances anuals.

Per tant, la normativa laboral indica que el “nou contracte de circumstàncies de la producció” és l’adequat per a cobrir a aquells treballadors que es van de vacances (recordem, des de el 30 de març de 2022, moment en el qual va entrar en vigor aquest model de contracte).

Vacances i reemplaçar a treballadors: Què diuen els tribunals?

El Tribunal Suprem ha reiterat a vegades que no cap el contracte d’interinitat per a substituir a aquests treballadors.

En aquest sentit, val la pena recordar el que indica el TS en la seva sentència de 30 d’octubre de 2019: “l’absència per vacances no és una situació de suspensió del contracte de treball amb dret a reserva de plaça, sinó una mera interrupció ordinària de la prestació de serveis que no genera vacant reservada pròpiament dita”.

Aquesta doctrina ha estat confirmada recentment de nou per la STS 19 de gener de 2022, la qual declara que la interinitat per a substituir a un treballador durant el període de les seves vacances, suposa una contractació fraudulenta i l’extinció del seu contracte constitueix un acomiadament improcedent.

Què has de tenir en compte per a reemplaçar a treballadors

Des de l’entrada en vigor de les disposicions relatives a la contractació que va introduir la reforma laboral ja existeixen pronunciaments importants sobre aquest tema. Per exemple, el Tribunal Suprem ha afirmat en la seva sentència núm. 348/2022, 19-04- 2022 que en el cas concret jutjat és vàlid el contracte fix discontinu a l’hora de contractar per a substituir vacances.

Una de les conclusions que podem extreure d’aquesta sentència és que, malgrat el que estableix l’article 15 del ET, s’haurà de analitzar cada situació de manera personalitzada per a determinar quin contracte és l’adequat per a reemplaçar a treballadors al fet que marxa de vacances.

¿Ets una empresa i necessites ajuda en matèria laboral?

Aquest contingut té un caràcter merament informatiu. Si ets una empresa i necessites ajuda respecte a la gestió i assessorament laboral, nosaltres podem brindar-te un servei especialitzat.

Ets una empresa i necessites ajuda en matèria laboral?

Aquest contingut té un caràcter merament informatiu. Si ets una empresa i necessites ajuda respecte a la gestió i assessorament laboral, nosaltres podem brindar-te un servei especialitzat.

Entre altres serveis, podem realitzar:

  • Gestió d’Altes, Baixes i Variacions de Treballadors en règim general de la Seguretat Social.
  • Confecció de contractes de treball, segons models oficials i extraoficials, en totes les seves modalitats contractuals.
  • Registre de contractes de treball davant el Servei Públic d’Ocupació.
  • Assessorament laboral en matèria d’Administració de Personal i Relacions Laborals.
  • Confecció de quitances i certificats d’empresa.
  • Confecció de rebuts de salaris (nòmines).
  • Càlculs d’IRPF d’empleats.
  • Etc.

Vols més informació? No dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Leave A Comment