Les vacances d’estiu ja gairebé són aquí, i amb elles sorgeixen moltes preguntes: Quant temps de vacances tenen els treballadors? Quantes vacances té el treballador per mes treballat? Continuen rebent els treballadors el pagament durant les vacances?

En aquest article expliquem de manera senzilla i clara com funciona el dret a vacances.

Com sol·licitar les vacances en la teva empresa?

En primer lloc, cal tenir en compte que els procediments de sol·licitud de permisos solen estar inclosos en el conveni col·lectiu aplicable.

En cas de no estar previst en el conveni, l’empresa ha de ser la responsable d’informar els treballadors dels tràmits que han de seguir per a sol·licitar el permís.

Se sol establir un mecanisme de comunicació per a sol·licitar el nombre adequat de dies de vacances 2022.

Quants dies de vacances 2022 corresponen a cada empleat?

Independentment del tipus de contracte de treball (indefinit, temporal, permanentment discontinu…), tots els treballadors tenen dret a uns dies de vacances a l’any.

En cap cas la durada de les vacances podrà ser inferior a 30 dies naturals de conformitat amb l’article 38 de l’Estatut dels Treballadors.

Arribats a aquest punt, és fonamental entendre la diferència entre dies naturals i hábiles.

  • Un dia natural és un dia “normal”, que és qualsevol dia de la setmana. Pot ser diumenge o firat
  • Un dia hábil és un dia en què es treballa, per exemple, no és un dia festiu ni un diumenge.

És a dir, cada treballador té dret a un mínim de 30 dies naturals de vacances, o cosa que és el mateix, 2,5 dies naturals de treball al mes, inclosos diumenges i festius.

Aquests dies de vacances per mes treballats són els que fixa la llei. Les empreses poden augmentar el nombre de dies de vacances o donar dies extra als treballadors.

Quant al temps de permanència de tot l’any en l’empresa: Els que treballin tot l’any podran gaudir de 30 dies de vacances. Si el contracte temporal és inferior a un any, gaudiran dels dies de vacances que li corresponen segons els dies treballats.

Exemple: Amb 6 mesos de treball, el treballador té dret a 15 dies naturals de vacances a l’any.

Calendari de vacances 2022

Els calendaris de vacances han de ser establerts per cada empresa i els treballadors coneixeran les dates corresponents almenys 2 mesos abans que comenci el dret.

Es poden substituir les vacances per una compensació econòmica?

La normativa laboral estableix que no hi ha substitut per a la compensació econòmica durant les vacances anuals pagades.

És a dir, en principi, no hi ha vacances pagades, sinó els dies corresponents. Per descomptat, en alguns casos això es pot fer. Per exemple, si s’extingeix el contracte de treball i el treballador no gaudeix de les vacances corresponents a la seva jornada laboral.

Les vacances són remunerades?

La regla general és que el permís ha de pagar-se pel mateix valor que les hores vàlides treballades (tret que el conveni col·lectiu aplicable estableixi el contrari).

Cal tenir en compte uns certs complements, com a bons de transport o incentius, que poden “perdre’s” en vacances.

Contractes vacacionals i a temps parcial

Què succeeix amb els treballadors en treballs a temps parcial? En aquest cas, és important saber que tot treballador, ja sigui que presti serveis a temps complet o a temps parcial, té dret a 30 dies naturals de vacances.

El dret a vacances 2022 és el mateix que per a un contracte a temps parcial.

Si ets treballador o tens un empresa i et sorgeixen dubtes, contacta amb la nostra assessoria a Barcelona i estarem encantats d’ajudar-te.

Leave A Comment