Els autònoms tenen dret a atur?

Els treballadors per compte propi tenen dret a estar aturats. El dret a atur d’un autònom es denomina cessament de l’activitat, quan l’activitat acaba per qualsevol causa, les seves concessions no succeeixen automàticament.

Per això, els treballadors han de complir una sèrie de requisits i aportar els documents pertinents que els reconeguin. En aquest article et comptem tot el que necessites saber sobre com obtenir la prestació per desocupació dels autònoms.

Què és el cessament d’activitats dels autònoms?

Aquesta és una forma de protecció que brinda la Seguretat Social als treballadors per compte propi que deixen de treballar involuntàriament sota unes certes condicions. Es presenta en forma de prestacions econòmiques en determinats mesos, en funció de la base de cotització i del moment en què els treballadors cotitzen. A més, l’ajuda no es queda aquí, sinó que també ofereix activitats formatives als treballadors per a millorar la seva ocupabilitat.

És important assenyalar que és més difícil per als autònoms obtenir l’atur que per als treballadors per compte d’altri. Aquests són suficients per a justificar l’acomiadament per causes alienes a l’empleat (el deixar de treballar voluntàriament en l’empresa no dona dret a la prestació per desocupació). Al mateix temps, s’imposen més exigències als autònoms.

Motius de cessament d’activitat dels autònoms

Per a poder percebre la prestació per desocupació dels treballadors autònoms, els treballadors hauran d’acreditar que el cessament d’activitat es va deure a alguna de les següents causes:

Divorci o separació, és a dir, quan tots dos cònjuges treballen per a la mateixa empresa, un d’ells deixa de treballar per a la mateixa empresa per separació o divorci. Aquesta assistència econòmica està disponible únicament quan se sol·liciten els beneficis dins dels sis mesos següents a la resolució judicial de separació o divorci.

Per violència de gènere: Les dones que s’han vist obligades a deixar de treballar per violència de gènere també poden sol·licitar aquesta ajuda. És necessari presentar documents que acreditin haver estat víctima de violència de gènere.

Pèrdua de Llicència Administrativa: Per a realitzar unes certes activitats s’ha d’obtenir una llicència. Així, la seva pèrdua suposa la impossibilitat de continuar treballant i per tant dona dret al treballador autònom a estar en situació de desocupació. Si el motiu de la revocació de la llicència és un delicte, el certificat no és vàlid.

Raons econòmiques, organitzatives, productives o tècniques: és a dir, quan una activitat perdi més del 10% dels seus ingressos, almenys, o existeixi una solució judicial d’insolvència que impedeixi el seu desenvolupament. Tenir almenys el 30% del deute reconegut l’any anterior també pot ser una raó econòmica.

Causes de Força Major: Inclourà totes aquelles causes que estiguin completament fora del control del treballador i no puguin ser previstes. És important recordar que la causa ha de ser certificada per una organització situada en la mateixa zona que el treballador. D’altra banda, és important assenyalar que ni la malaltia ni la crisi econòmica poden ser considerades com a causa de força major.

Quins són els requisits per a obtenir la desocupació per compte propi?

Aquests són els requisits que ha de complir un sol·licitant per a ser beneficiari de cessament d’activitat:

 • Cotitzar per a detenir l’activitat. Ho segueixen tots els autònoms ja que és obligatori en gairebé tots els casos, excepte els treballadors agraris i cooperativistes inclosos en el RETA, que és facultatiu. Si et trobes en una d’aquestes dues situacions, has de confirmar que has contribuït a la desactivació.
 • Cotització en el RETA de manera ininterrompuda durant almenys els 12 mesos anteriors al cessament de l’activitat. Per descomptat, el Segur Social ha de pagar-se durant aquests 12 mesos, si hi ha un deute, abans de poder sol·licitar beneficis, ha de pagar el deute si desitja rebre beneficis.
 • S’ha de signar un compromís acceptant reintegrar-se al mercat laboral si és possible.
 • Si els beneficis per cessament d’activitat s’han rebut anteriorment, no es poden iniciar dins dels últims 18 mesos tret que es requereixi la continuació dels beneficis atorgats prèviament.
 • No existeix una edat normal de jubilació.

Com les persones que treballen per compte propi poden sol·licitar beneficis de desocupació

Les prestacions per cessament d’activitat cal sol·licitar-les en la mutualitat en la qual estaves donat d’alta en el RETA. Així, has d’acostar-te a una de les seves oficines o bé realitzar la sol·licitud a través de la pàgina web. En tots dos casos, hauràs d’emplenar un formulari i presentar la documentació acreditativa que justifiqui el teu cessament d’activitat.

El que hagis de presentar serà diferent en funció dels motius que concorrin en el teu cas particular. Per exemple, si s’ha produït un cessament d’activitat per causes econòmiques, es pot presentar la declaració trimestral de l’IRPF amb la qual s’acredita una pèrdua d’ingressos.

Una vegada remesa tota la documentació, cal esperar a la resolució per part de la Seguretat Social. Normalment el termini establert per a la resolució del mateix és de 30 dies però, atès que es considera que aquesta prestació no ha de demorar-se massa, la Seguretat Social tracta de resoldre’l en el mínim termini possible.

Naixement i durada de l’atur de l’autònom

El temps durant el qual l’autònom podrà gaudir de la seva prestació vindrà determinat, com és lògic, pel temps cotitzat. És a dir, com més mesos hagis cotitzat, major serà el temps durant el qual estaràs rebent la prestació.

Duració de la prestació (en mesos)¿Quants mesos has estat cotitzant?
412 a 17
618 a 23
824 a 29
1030 a 35
12 (1 any)36 a 42
16 (1 any i mitg)43 a 47
24 (2 anys)A partir de 48 mesos

Quant pot cobrar d’atur un autònom

La mensualitat que es rep pel cessament d’activitat és el 70% de la base de cotització. És a dir, que tenint en compte que en 2022 la base mínima de cotització és de 960,60 euros mensuals i la màxima és de 4.139,40 euros mensuals; per tant, el mínim que es cobrarà en la prestació per cessament d’activitat és de 672,42€/mes i 2897,58 euros al mes quan estàs cotitzant per la base màxima.

Recorda que si pagues la tarifa plana d’autònoms estàs cotitzant per la base mínima igualment. A més, en l’actualitat els que es troben en aquesta situació encara que no cotitzen pel cessament d’activitat a causa de la seva condició de nous autònoms sí que tots aquests mesos en el que paguen la tarifa plana comptabilitzen si en un futur precisen de fer la sol·licitud per cessament d’activitat.

Suspensió i represa de l’atur de l’autònom

Existeixen diverses causes per les quals el treballador autònom podrà suspendre, que no finalitzar, la seva prestació per cessament d’activitat per alguna de les següents causes:

 • Haver començat a treballar de nou per compte d’altri per a la realització d’un treball i ser destituït de manera involuntària.
 • Desplaçar-se a l’estranger per a una millora professional, cerca o realització d’un treball o també per a la cooperació internacional per un temps inferior a un any.
 • Igualment es pot suspendre l’activitat si és per a un trasllat a l’estranger inferior a 30 dies sempre que sigui l’únic que es realitzi durant un any. Perquè sigui vàlida aquesta sortida ha de ser prèviament comunicada amb la suficient antelació i autoritzada per l’organisme competent.

Una vegada finalitzada la causa per la qual es va suspendre la prestació per cessament d’activitat podrà reprendre’s durant els següents 15 dies a la finalització del motiu que va donar peu a la prestació acreditant convenientment la fi del motiu que va donar peu a la suspensió davant l’òrgan gestor.

Quan la sol·licitud es presenti fos de termini també es podrà realitzar la sol·licitud però tenint en compte que la prestació començarà a partir del dia de la presentació de la sol·licitud i no a partir de l’endemà de la sol·licitud com ocorre quan la sol·licitud s’efectua en el termini establert.

Podré cobrar l’atur si m’he donat d’alta com a autònom?

Les persones que hagin realitzat un cessament d’activitat com a autònoms no podran sol·licitar l’atur que els correspon pel temps treballat per compte propi tret que concorrin les següents circumstàncies:

 • Que en el moment en què es donés d’alta com a autònom estigués en situació legal de desocupació.
 • Que no hagin passat més de dos anys des que es produís l’alta en la seguretat social.

Així, les persones podrien continuar gaudint de l’atur que tinguessin acumulat. La resta de casos només podran cobrar l’atur si tornen a treballar com a assalariats i els acomiaden de manera involuntària.

Extinció de la prestació per cessament d’activitat

La prestació per cessament d’activitat té, tal com hem esmentat anteriorment, una durada determinada. No obstant això és possible que si no es compleixen tots els requisits necessaris per a rebre-ho, és possible que aquesta prestació s’extingeixi abans d’hora. Els casos pel que això pot ocórrer són els següents:

 1. Per haver rebut una sanció.
 2. Tenir l’edat de jubilació.
 3. Trasllat a l’estranger per una durada superior a 12 mesos.
 4. Reconeixement d’incapacitat permanent.
 5. Defunció del treballador.
 6. Demanar l’extinció de la prestació de manera voluntària

Leave A Comment