En primer lloc, ha de considerar per què vols vendre estanc i quins són els teus objectius de vendes. Determinar el motiu de la venda és un pas molt important, perquè determinarà l’estratègia de negociació, el preu de venda i el termini del procés de transferència del negoci tabaquer.

D’altra banda, està l’objectiu que es busca amb el traspàs de l’estanc. Si la intenció és únicament vendre-ho per a obtenir una sucosa jubilació, les negociacions poden prendre un camí diferent que si, per exemple, el que es busca és traspassar l’expenedoria per a poder adquirir una més gran o un altre tipus de negoci.

Quant als motius per a vendre estanc, destaquen tres:

  • Jubilació: Aquesta és l’etapa final de ser propietari d’un estanc, i vols vendre’l per a obtenir ingressos en noves condicions. Per aquest motiu, és necessari distingir si tens una transferència directa (com un familiar) o si vols transferir a un comprador desconegut. Aquest detall servirà de base per al preu de transferència i alguns tràmits.
  • Necessito mobilitat. Per exemple, si estàs interessat a iniciar un altre negoci o simplement necessites obtenir liquiditat amb urgència, pots processar més o menys ràpidament les vendes d’estancs. En aquest cas, el factor temps serà crucial en vendre empreses tabaqueres, per la qual cosa també ha de recordar que ha d’actuar amb rapidesa, però no pot acceptar transaccions que estiguin molt per sota del valor real de l’empresa tabaquera.
  • La facturació perjudica la viabilitat de l’estanc. Aquesta és una de les pitjors situacions que poden ocórrer. Si les factures no acompanyen al negoci, cada minut que passa és una pèrdua de diners. En aquestes circumstàncies, l’enfocament més savi és arribar a un acord al més aviat possible per a posar fi a aquesta hemorràgia econòmica. Així mateix, és probable que el preu de venda sigui més baix que l’estimació inicial.

Què haig de considerar abans de vendre estanc?

Puc transferir-ho lliurement? Si la concessió administrativa va ser abans de 2005, no hi ha obstacle. Només mitjançant la presentació dels documents adequats es pot fer això sense problemes. Si la teva llicència va ser adquirida després dels anys abans esmentats, haurà de consultar el període de vigència restant abans de realitzar una nova transferència.

Quins requisits haig de complir? Si el comissionat té coneixement de deutes pendents subjectes a embargaments administratius i/o judicials, en principi, no s’autoritzarà la transferència. A més, la transferència és gratuïta, per a això només és necessari completar una sol·licitud i demanar al comprador que proporcioni una sèrie de documents relacionats amb la venda.

Puc vendre estanc a una societat? No, sota cap circumstància. La persona que compra al comerciant de tabac ha de ser sempre una persona física i comprendre totes les obligacions fiscals que esmentem en el punt anterior.

Haig de pagar IVA per aquesta operació? No, estàs exempt d’aquest impost, perquè segons la llei, si es traspassa part o la totalitat del negoci, sempre que constitueixi una unitat econòmica autònoma que pugui realitzar activitats econòmiques a la seva manera, el negoci no serà subjecte a IVA. D’altra banda, ha de pagar l’impost al valor agregat, si es transfereix un negoci i el fons de comerç està en un altre negoci (béns, maquinària, etc.); de manera similar, si es transfereix el vehicle, en aquest negoci no global. , seran gravats per ITP.

Quant temps triga el comissionat a autoritzar la venda de l’estanc? No hi ha un període fix fix per defecte. Si tots els documents són correctes i no hi ha obstacles d’última hora, aquesta operació pot trigar uns tres mesos.

Què haig de fer si el local de l’estanc és de la meva propietat? Es pot vendre amb transferències globals o arrendar a nous propietaris. El més intel·ligent és llogar-ho tots els mesos per a obtenir ingressos addicionals i després vendre-ho al preu correcte.

Quins impostos haig de pagar per la vendre el meu estanc o donar-lo? Quan l’amo d’un estanc ven o dóna el seu negoci, creu que el seu patrimoni ha estat modificat generant plusvàlues. Aquesta situació és fàcil d’identificar: es tracta d’establir la diferència entre el valor d’adquisició del minorista i el valor de transmissió. Si en aquest cas, la resta té un resultat positiu caldrà tributar la venda a un tipus màxim del 23% (en funció de les reformes fiscals que s’apliquin aquest mateix any).

Cal tenir en compte que tant al valor d’origen com el del traspàs, cal descomptar-li les despeses derivades de l’adquisició i transmissió, així com les amortitzacions fiscals aplicades al valor de compra. També s’inclouen les modificacions o inversions realitzades en l’establiment, ja que aquestes incrementen el valor de l’adquisició i, d’altra banda, redueixen el resultat del guany patrimonial.

En cas de donar el meu estanc també haig d’assumir l’impost per increment patrimonial? Sí, pel fet que no hi ha vendes, el valor de transferència utilitzat per a estimar l’augment de capital és el valor determinat per l’impost a les donacions menys les despeses a càrrec del donant de la botiga. Per tant, calculi el valor adquirit de la mateixa manera que en l’exemple anterior. El benefici de la resta depèn de la taxa impositiva aplicable en la taula de base imposable per als estalvis. En aquest cas, el 19% s’aplica a la quantitat inferior a 6.000 euros, el 21% s’aplica a la porció entre 6.000 i 50.000 euros i el 23% s’aplica als ingressos superiors a 50.000 euros.

Em puc acollir a beneficis fiscals en cas de donació? Per descomptat, sempre que, el donant deixi d’exercir la seva labor i d’obtenir remuneracions per l’estanc, que l’any anterior almenys el 50% dels seus ingressos en l’IRPF provinguin de l’activitat en l’expenedoria. D’altra banda, és d’obligat compliment que el fill farmacèutic, familiar, cònjuge, ascendents o col·laterals fins a tercer grau, ja sigui per consanguinitat o afinitat, mantinguin el negoci durant 10 anys.

Necessites ajuda? T’escoltem

Leave A Comment